News

Monthly Archives: สิงหาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP AR-M ๔๒๐U จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

ประชุม ก.จ.จ.สระเเก้ว ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิท ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จำนวน ๒๕๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ยี่ห้อโตโร่ รุ่น Reelaster ๒๓๐๐D รหัสพัสดุ ๔๔๑-๔๖-๐๐๐๖ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »