News

Monthly Archives: สิงหาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ สำหรับโครงการอบรมกฎหมายสร้างภูมิคุ้มกันเเก่เด็ก เยาวชน และประชาชนประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ถึง รุ่นที่ ๕ ในวันที่ ๒๑,๒๒,๓๐,๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปูผิว Para Asphaltic Concrete ตามเส้นทางเสด็จและบริเวณจัดกิจกรรมในโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว จำนวน ๙,๒๐๑.๑๑ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่”หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

                           ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว ... Read More »

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจั ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »