News

Daily Archives: วันศุกร์ 31 สิงหาคม 2018

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายจากบ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสูง ถึงทางแยกเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (ถนนถ่ายโอนสายทัพเซียม-หนองหญ้าแก้ว)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายจากบ้านหนองหญ้าแ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ... Read More »

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริ ... Read More »