News

Daily Archives: วันพฤหัส 23 สิงหาคม 2018

เรื่อง งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนทางเดินทางเท้า โดยรอบอาคารทั้ง ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง สัญญาซื้อข ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

โครงการอบรมกฏหมายสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓

วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »