News

Daily Archives: วันจันทร์ 20 สิงหาคม 2018

เรื่อง งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงยานพาหนะ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างปรับปรุงสถานที่ภายในโรงเรียนวัฒนานคร โดยเป็นการปรับปรุงต่อเติม ทาสีอาคาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

สำเนาสัญญาจ้างปรับปรุงสถานที่ภายในโรงเรียนวัฒนานคร โดยเป็นกา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปูผิว Para Asphaltic Concrete ตามเส้นทางเสด็จและบริเวณจัดกิจกรรมในโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๙,๒๐๑.๑๑ ตารางเมตร

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปูผิว Para Asphaltic Concrete ตามเ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »