News

Daily Archives: วันศุกร์ 17 สิงหาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำนิทรรศการ พระกรณียกิจต่างๆ นิทรรศการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้าง ฯ จำนวน ๓ บูธ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการตามมอบหมายภารกิจการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงปฏิบัติภารกิจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผุ้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมกรอบและขาตั้ง จำนวน ๑๘ ชุด และเช่าพรม และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกรัง จำนวน ๗๒๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ และซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อลูกรัง เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน ๗๒๐ ลบ.ม.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๖๒ สายสหกรณ์นิคม ที่กลุ่มบ้านพานทอง ผ่านบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑ ผ่านบ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๑๙ บ้านคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๔๐๑๒ ที่บ้านคลองวัว หมู่ที่ ๒ ผ่านบ้านทับยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ เชื่อมตำบลไทรทอง อำเภอคลองหวด จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหล ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้ จำนวน ๑,๒๖๑ ตัว สำหรับโครงการอบรมกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ถึงรุ่นที่ ๕ ในวันที่ ๒๑,๒๒,๓๐,๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับโครงการอบรมกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ถึงรุ่นที่ ๕ ในวันที่ ๒๑,๒๒,๓๐,๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »