News

Daily Archives: วันศุกร์ 10 สิงหาคม 2018

เรื่อง คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

                           ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว ... Read More »

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจั ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (วันที่๓)

ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจั ... Read More »