News

Daily Archives: วันพุธ 8 สิงหาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าพร้อมสกรีน จำนวน ๑,๖๐๕ ใบ สำหรับโครงการอบรมกฎหมายสร้างภูมิคุ้มกันเเก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงปฎิบัติภารกิจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการซื้อกระเป๋าเอกสารพร้อมสกรีน จำนวน ๑,๖๐๕ ใบ สำหรับโครงการอบรมกฎหมายสร้างภูมิคุ้มกันเเก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ – ครั้งที่ ๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศและร่างประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๖๒ สายสหกรณ์นิคม ที่กลุ่มบ้านพานทอง ผ่านบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑ ผ่านบ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๑๙ บ้านคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ ... Read More »

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเเละเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »