News

Daily Archives: วันจันทร์ 6 สิงหาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน ๑๑ เครื่อง , เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง , เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และจอภาพชนิดมอเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่าง ชนิด LED จำนวน ๒๐ โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศเผยเเพร่ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง ชนิด LED จำนวน ๒๐ โคม เพื่อใช้ในงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๕ รายการ สำหรับเตรียมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จทรงปฏิบัติภารกิจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระเเก้ว ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริการส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประการผู้ชนะกา ... Read More »