News

Daily Archives: วันพุธ 11 กรกฎาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๒๓๐ ใบ สำหรับโครงการอบรมกฎหมายสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน ในวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของอบจ.สระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินประ ... Read More »

การประชุมเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่โรงเรียนวัฒนาน ... Read More »