News

Daily Archives: วันจันทร์ 9 กรกฎาคม 2018

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มิถุนา ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน พฤษภาค ... Read More »

ขั้นตอนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐

การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก ... Read More »

โครงการ eGovernment Forum ๒๐๑๘

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกร ... Read More »