News

Daily Archives: วันศุกร์ 22 มิถุนายน 2018

พิธีมอบวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้า) จำนวน ๖,๖๖๗ ชุด และชุดตรวจหาสารเสพติด (กัญชา) จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »