News

Daily Archives: วันพุธ 20 มิถุนายน 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ, ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน ๓ กล่อง, จ้างทำสนามหุ่นยนต์ จำนวน ๑ สนาม และจ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือในการส่งเสริม แ ... Read More »

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ... Read More »

การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ... Read More »