News

Daily Archives: วันจันทร์ 18 มิถุนายน 2018

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ ... Read More »