News

Daily Archives: วันศุกร์ 15 มิถุนายน 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล ที่ถ่ายโอนสายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ถึงบ้านโคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายจากบ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสูง ถึงทางแยกเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (ถนนถ่ายโอนสายทัพเซียม-หนองหญ้าแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๔๐๑๒ ที่บ้านคลองวัว หมู่ที่ ๒ ผ่านบ้านทับยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ เชื่อมตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

โครงการ”เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี”เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว

สำเนาสัญญาซื้อขายโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว สำเนาสัญญาซื้อข ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายสื่อการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระและสำหรับปฐมวัย จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำเนาสัญญาซื้อขายสื่อการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระและสำหรับปฐมว ... Read More »