News

Daily Archives: วันจันทร์ 11 มิถุนายน 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายทีมีฟอส ๑ % SG ซองน้ำซึม จำนวน ๖๒๔,๐๐๐ ซอง และสารเคมีผสมไซฟลูทินสำหรับกำจัดยุง จำนวน ๕๕๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายทีมีฟอส ๑ % SG ซองน้ำซึม จำนวน ๖๒๔,๐๐๐ ซอง และสารเคมีผสมไซฟลูทินสำหรับกำจัดยุง จำนวน ๕๕๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศราย ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (paramedic) จำนวน ๖ เดือน โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ น.- ๒๔.๐๐ น. โดยต้องทำงานไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »