News

Daily Archives: วันอังคาร 15 พฤษภาคม 2018

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๙๘๒ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

สำเนาสัญญาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๙๘๒ ซีซี ห ... Read More »

เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล ที่ถ่ายโอนจากแยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ถึงบ้านโคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพไทย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายจากบ้านหนองหญ้าแก้ว ถึงทางแยกเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »