News

Daily Archives: วันศุกร์ 11 พฤษภาคม 2018

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๙๘๒ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

สำเนาสัญญาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๙๘๒ ซีซี ห ... Read More »

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านผลทดสอบไข้เลือดออก, ชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก และโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มแช่น้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๔๐๑๒ ที่บ้านคลองวัว หมู่ที่ ๒ ผ่านบ้านทับยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ เชื่อมตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ ... Read More »

พิธีมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »