News

Daily Archives: วันพฤหัส 10 พฤษภาคม 2018

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้ และเก้าอี้เลคเชอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV), เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ, เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

ประชุมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระเเก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์ ทะเบียน กข ๕๒๗๕ สก จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »