News

Daily Archives: วันศุกร์ 4 พฤษภาคม 2018

เรื่อง งานซื้อวัสดุโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๔๐๑๒ ที่บ้านคลองวัว หมู่ที่ ๒ ผ่านบ้านทับยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ เชื่อมตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ จากบ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๔๐๑๒ ที่บ้านคลองวัว หมู่ที่ ๒ ผ่านบ้านทับยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ เชื่อมตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »