News

Daily Archives: วันพุธ 2 พฤษภาคม 2018

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ องค์ก ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »