News

Daily Archives: วันอังคาร 10 เมษายน 2018

เรื่อง ดำเนินการซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายชุดกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซ ... Read More »

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »