News

Daily Archives: วันศุกร์ 30 มีนาคม 2018

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายก่อเกียรติ คติกำ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศ และร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้า ... Read More »