News

Daily Archives: วันเสาร์ 10 มีนาคม 2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่”

วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค ... Read More »