News

Monthly Archives: มีนาคม 2018

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำ ... Read More »

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายก่อเกียรติ คติกำ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศ และร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้า ... Read More »

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๔ ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ ๙ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการ ... Read More »