News

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

เรื่อง ดำเนินการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (รุ่นที่ ๑)

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับระบบวิทยุสื่อสารของศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน ๓ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายบ้านคลองกลาง-บ้านซับพลู-บ้านคลองหว้า ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด ถึงบ้านคลองหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

ร่วมประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »