News

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพ ... Read More »

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้างและซ่อมสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. ฯพณฯ เสนาะ เทียนท ... Read More »

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๙ น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ... Read More »

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีลฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ ... Read More »

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และเดือนมกราคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และเ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๙ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »