News

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพ ... Read More »

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพ ... Read More »

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพ ... Read More »

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพ ... Read More »

เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิคส์ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลลาร์ รุ่น ๓๒๐ ทะเบียน ต ๐๒๒๗ สก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ... Read More »

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ... Read More »

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (รุ่นที่ ๒)

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เปิดประชุมส ... Read More »