News

Daily Archives: วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2018

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีลฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ ... Read More »

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และเดือนมกราคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และเ ... Read More »