News

Daily Archives: วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2018

เรื่อง ดำเนินการซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๙ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (รุ่นที่ ๑)

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »