News

Daily Archives: วันพุธ 7 กุมภาพันธ์ 2018

เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับระบบวิทยุสื่อสารของศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน ๓ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายบ้านคลองกลาง-บ้านซับพลู-บ้านคลองหว้า ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด ถึงบ้านคลองหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »