News

Monthly Archives: ธันวาคม 2017

เรื่อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ แห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประวดราคาซื้อชุ ... Read More »

ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. องค์การบริหารส่วนจังหวั ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายไต ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการซื้อกล่องดินสอ จำนวน ๔,๐๐๐ ชิ้น และกระปุกออมสิน จำนวน ๔,๐๐๐ ชิ้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

งานแข่งขันกีฬาสีวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกอ ... Read More »

งานแข่งขันเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล “เขาสามสิบ มินิมาราธอน ๒๐๑๗”

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกอ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการซื้อกระเป๋าเป้สายเดี่ยวจำนวน ๔,๐๐๐ ใบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

ประชุมเตรียมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดฯ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมข้าราชการอ ... Read More »