News

Daily Archives: วันอังคาร 4 กรกฎาคม 2017

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลสระขวัญ – ตำบลศาลาลำดวน

3

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่ว ... Read More »

ดำเนินการลอกท่อและรางระบายน้ำภายในตลาดโรงเกลือ

1

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่ว ... Read More »

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองผักแว่น – ละลุ

3

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่ว ... Read More »

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของอบจ.สระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๐

DSC_0028

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินประสิทธ ... Read More »