News

Daily Archives: วันพฤหัส 4 พฤษภาคม 2017

เรื่อง จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สาขาบ้านหนองหัวช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »