News

Monthly Archives: เมษายน 2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

DSC_0018

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดอ ... Read More »

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

3

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นางทัศนีย์ ชูเฉลิม ผู้อำนวยการกองคลัง ... Read More »

รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

DSC_0054

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัด ... Read More »

การประชุมคัดเลือกเป็น “กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน”

S__6168595

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วน ... Read More »

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มีนาค ... Read More »

แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐

แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ ระหว่า ... Read More »