News

ให้ความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติงาน โดยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอโคกสูง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากขณะนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานทำให้น้ำในสระสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Comments are closed.