News

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Comments are closed.