News

โครงการหลักสูตรวิธีการงบประมาณ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการหลักสูตรวิธีการงบประมาณ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีมาตรการในการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าอบรม ดังนี้
1. จัดเตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านและเจ้าหน้าที่ได้ใช้ฆ่าเชื้อ ณ จุดลงทะเบียนเข้าอบรม และภายในสำนักงาน และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสสาธารณะ
2. จัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการอบรม และหากพบว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมมีอุณหภูมิร่างกายสูง ตั้งแต่อุณหภูมิ 38 องศาขึ้นไป ขอให้งดเข้าร่วมการประชุมทันที
3. ให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับการอบรม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

Comments are closed.