News

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษาไทย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

  

Comments are closed.