News

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๓ ประกอบด้วย ๕ โรงเรียนในจังหวัดสระเเก้ว ได้แก่ ๑.โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ๒.โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ๓.โรงเรียนคลองหาดพิทยา ๔.โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ๕. โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0013 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0023 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0041 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0063 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0072 DSC_0077 DSC_0080 DSC_0085 DSC_0088 DSC_0092 DSC_0097 DSC_0100 DSC_0105 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0117 DSC_0122 DSC_0124 DSC_0127 DSC_0129 DSC_0134 DSC_0139 DSC_0142

Comments are closed.