News

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ ประกอบด้วย ๔ โรงเรียนในจังหวัดสระเเก้ว ได้แก่ ๑.โรงเรียนสระเเก้ว ๒.โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ๓.โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ๔.โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0091 DSC_0097 DSC_0103 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0111 DSC_0114 DSC_0115 DSC_0117 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0126 DSC_0128 DSC_0133 DSC_0136 DSC_0143 DSC_0146 DSC_0149 DSC_0155 DSC_0158 DSC_0162 DSC_0166 DSC_0169 DSC_0172 DSC_0176 DSC_0179

 

Comments are closed.