News

โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ฯประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมสวดมนต์ ” โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ ยกระดับคุณภาพจิตใจเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีสุข ประจำปี ๒๕๖๓” ในทุกวันพระแรกของเดือน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น (๓)

Comments are closed.