News

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ​ จุฑาวรรธนา สมาชิก​สภาองค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สระแก้ว​  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ “เยาวชนยุคใหม่ ร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 

Comments are closed.