News

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ เเช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ “เยาวชนยุคใหม่ ร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.