News

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระเเก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.