News

โครงการทดลองใช้ Offline Protocol ในระบบอำนวยการทางการแพทย์อย่างบูรณาการ (ปราจีนบุรี-สระแก้ว)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทดลองใช้ Offline Protocol ในระบบอำนวยการทางการแพทย์อย่างบูรณาการ (ปราจีนบุรี-สระแก้ว)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้อาสาสมัครและผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี รู้จักและการนำ Off Line Protocol ไปใช้พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมข้าราชการ ชั้นที่ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.