News

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

———————————

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

———————————

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

———————————

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

———————————

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

———————————

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

 

 

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

 

Comments are closed.