News

เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปีฯ

Comments are closed.