News

เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

Comments are closed.