News

เรื่อง ส่งสรุปผลการพิจารณากาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

ขอส่งสรุปผลการพิจารณากาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

Comments are closed.